Koostööteenuste leping – Coaching contract

Leping

Koostööteenuste leping

Eesolev koostööteenuste leping (edaspidi “Leping”) sõlmitakse ja jõustub vormi täitmisel või muul moel tahteavalduste vahetamise teel ning Lepingu poolteks on teenuse saaja (edaspidi “Klient”) ja Sharpfit OÜ (edaspidi “Mentor”) , ühiselt edaspidi “Pooled”.

Teenuste kirjeldus

Mentor nõustub pakkuma Kliendile järgnevaid teenuseid:

  1. 1)  Treeningute õpet (seal hulgas treeningu strateegia koolitused, harjutuste õpetused, virtuaalsed töölehed);
  2. 2)  Tervisliku toitumise õpet (seal hulgas retseptid ja toitumise strateegia koolitused);
  3. 3)  Mõtteviisi treeninguid (seal hulgas mõtteviisi koolitused, meditatsioonid, hingamisharjutused).

Kootsimist (sealhulgas metrics tagasiside, vastused küsimustele teksti või heli sõnumina, virtuaalsed konverentskõned, ühistreeningud).

Teenuste täpsemad üksikasjad, sealhulgas kestus, sagedus ja vorming on välja toodud “Alpha coaching juhend” dokumendis (Lepingu lisad).

Tasud ja maksed

Klient nõustub tasuma Mentorile kokkulepitud tasud teenuste eest esitatud arvete alusel tähtaegselt ja viivitusintressiga 2% päevas.

Kehtivus

Käesolev Leping jõustub kokkuleppe saavutamise kuupäeval ja kehtib kuni Teenused on täidetud, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse varem vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele. Mõlemal Poolel on õigus Leping üles öelda kirjaliku teate teel, kui teine Pool oluliselt rikub käesoleva Lepingu sätteid.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

Mõlemad Pooled nõustuvad hoidma konfidentsiaalsena kogu coaching-suhte käigus jagatud teavet. Mentor ei avalda Kliendi isiklikku või privaatset teavet ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Klient annab nõusoleku kõigi Kliendi isikuandmete töötlemiseks tasuta ja tähtajatult osas, mille Klient teeb Mentorile teatavaks.

Vastutuse piirang

Mentori vastutus Lepingu või Teenuste osutamisega seotud nõude eest piirdub Kliendi poolt Mentorile tehtavate tasude maksmisega. Mentor ei vastuta kaudsete, kõrval- ega erikahjude eest.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevat Lepingut tõlgendatakse ja kohaldatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik käesoleva Lepingu alusel tekkivad vaidlused kuuluvad Eesti Vabariigi kohtute ainupädevusse ning enne kohtusse pöördumist tuleb püüda vaidlust lahendada kohtuvälise menetlejaga.

Muudatused ja nõusolekud

Käesolevat Lepingut võib muuta ainult poolte kokkuleppel.

Pooled teavitavad andmete muutustest teineteist aegsasti ja kannavad riisikot ning vastutavad andmete muudatuste teavituste eest.

Klient kinnitab, et on eesoleva Lepingu läbi rääkinud kogu ulatuses ning nõustub selle tingimustega.

Tasud ja maksed

Alpha Coachingu eest on võimalik tasuda kolmel eri moel:

  1. Kuues jaos, kuutasu 135€ (ettemaksuna arve alusel kuu kaupa 6 kuud järjest).
  2. Kolmes jaos, 250€ kord (tasudes arve alusel I, III ja V kuud alustades).
  3. Tasudes arve alusel ettemaksuna I kuu alguses täissumma 699€.

Alpha VIP Coaching (samad tingimused mis Alpha coaching puhul)

Alpha VIP Coachingu eest on võimalik tasuda kolmel eri moel:

  1. kuues jaos, kuutasu 270€ (ettemaksuna arve alusel kuu kaupa 6 kuud järjest).
  2. Kolmes jaos, 525€ kord (tasudes arve alusel I, III ja V kuud alustades).

3. Tasudes arve alusel ettemaksuna I kuu alguses täissumma 1499€.

Lepingu ülesütlemine, lõppemine ja tasaarvestus

Kliendil on õigus leping üles öelda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, selleks tuleb Kliendil Mentorit kirjalikult teavitada emailile info@sharpfit.ee. Lepingu ülesütlemisel tasub Mentor tagasi Kliendi poolt makstud osa jäägi tasaarvestusena, arvestades proportsionaalselt tarbitud teenuse osa tagasimakstavast osast maha. Alates 15. päevast toimuvad muudatused Lepingu suhtes ainult Lepingu tingimustel ilma teenuse ja maksete proportsionaalsust arvestamata.

Lisa 1

Alpha Coaching juhend

Alpha Coaching keskendub igal kuul eraldi teemale:

I kuu – treening,

II kuu – toitumine,

III kuu – mindset,

IV kuu – uni ja taastumine,

V kuu – alateadvus,

VI kuu – teadlik elu.

Faasid 1-5 ehk

Alpha 5RM

Alpha Train Science

Alpha Workouts

Alpha Fuel

Alpha Mind

Õpe tagatakse kliendile kasutades järgnevaid tööriistu/tarkvara: SharpFit mobiili – ja

veebirakendus, 5RM worksheet, Alpha metrics worksheet, Strong workout template

trenni rutiinid, WhatsApp siseringi chat, ühistrennid kokkusaamisega,

küsimused-vastused zoom videokõned.