1. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad kasutustingimused kohalduvad domeenilt www.sharpfit.ee, selle ülem- või alamdomeenidelt.

2. Teenuse osutajaks on Sharpfit OÜ (edaspidi ka Teenuse osutaja), registrikoodiga 14812204, asukohaga Mõisamaa tee 3, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa, 75201, Harjumaa, Eesti, e-posti aadressiga info@sharpfit.ee

3. Sharpfit on kaubamärk

4. Kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt on vajalik kirjalik luba.
Ilma kaubamärgi omaniku kirjaliku loata kaubamärgi kasutamine toob kaasa kahju hüvitamise nõude kaubamärgi omanikult.

2. TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

1. Teenuse kasutaja (edaspidi ka Kasutaja) on käesolevad kasutustingimused aktsepteerinud ja registreerides kinnitab, et:
1. on vähemalt 18-aastane;
2. tema tervislik seisund on pakutavate Teenuste jaoks sobiv;
3. teadvustab, et Teenuse osutaja ei vastuta Kasutaja tervisliku seisundi eest.

2. Teenuse osutaja soovitab Kasutajal enne Teenuse kasutamist konsulteerida arstiga (eriti olukorras, kui Kasutaja on rase, imetav ema või põeb mõnda kroonilist haigust) ning veenduda oma tervisliku seisundi sobivuses enne Teenuste kasutamist.

3. Teenuse osutaja ei kontrolli enne Teenuse osutamist ega Teenuse osutamise vältel Kasutaja tervislikku seisundit. Teenuse osutaja ei paku meditsiiniteenuseid ega anna Kasutaja tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid meditsiinilisi nõuandeid. Kasutajal lasub ainuvastutus tuvastada enda tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud treening ning teha sellele vastav otsus enda parema äranägemise järgi, kas tarbida või mitte tarbida Teenuseid.

4. Sharpfit OÜ pakub veebi (interneti) vahendusel soovituslikke personaalseid treeningu alaseid nõuandeid ja toitumissoovitusi.

5. Kasutaja teadvustab, et:
1. Teenuses toodud treeningu alane teave võib olla ebatäpne ja mittetäielik;
2. Kasutaja vastutab ise kindlaks tegemise eest, et treeningprogramm ei oleks temale vastunäidustatud ja ta tohib seda läbi viia.

6. Teenused on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale tasulise liitumise lõpptähtpäeva saabumist Teenustele ligipääs piiratakse. Teenuste kättesaadavusega seoses Kasutaja nõustub, et:
1. Teenuseid, www.sharpfit.ee ja selle ülem- ja alamdomeenidelt leitavaid veebilehekülgi pakutakse Kasutajatele antud ajahetkel olemasolevas funktsionaalsuses ja tehnilises olukorras ning vastavalt antud ajahetke kättesaadavusele;
2. Treeningsoovituste jagamine Teenuse osutaja poolt toimub Kasutaja loodud profiilis olevate andmete järgi, mille õigsuse ja kaasajastamise eest vastutab Kasutaja.

7. Kasutaja teeb tema treenimist puudutavad lõplikud otsustused ise, vastavalt oma parimale äranägemisele ning lähtudes oma tervislikust seisundist.

8. Teenuse osutaja vastutab Kasutaja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9. Olukorras, kui käesolevate kasutajatingimuste hulgas on säte, mis on muutunud kehtetuks või on seadusega vastuolus, siis ei mõjuta see ülejäänud sätete ega kasutustingimuste kui terviku kehtivust.

10. Kõik tekstid, andmed, treeningvideod, programmi sisu ja ülesehitus ning postitused www.sharpfit.ee veebileheküljel on Sharpfit OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega ning nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid Sharpfit OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

3. LEPINGUST TAGANEMINE

1. Kasutajal on õigus Sharpfit OÜ-ga sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul arvates vastava lepingu sõlmimisest, edastades selge ja üheselt arusaadava taganemise avalduse Sharpfit OÜ klienditeeninduse e-posti info@sharpfit.ee. Kasutaja ei pea lepingust taganemist põhjendama. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega on järgitud, kui Kasutaja saadab taganemise avalduse ära enne vastava tähtaja lõppu.

2. Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.

3. Teenuse eest tasutud tasu tagastatakse 30 päeva jooksul arvates raha tagasi garantii realiseerimise või taganemisavalduse kättesaamisest Teenuse osutaja poolt.
1. Raha tagastatakse sama maksevahendiga ja samale kontole, millelt tehti makse.
2. Kinkekaardi abil teostatud ostu puhul tagastatakse kinkekaardi ostjale tasutud summa rahas.
3. Raha tagasi garantii kehtib ainult ostudele, mis on teostatud www.sharpfit.ee veebilehekülje vahendusel.

4. Eeltoodud tingimustel lepingust taganemisõigus kehtib üksnes nendele ostudele, mis on tehtud sidevahendi kaudu.

5. 30-päevane tagasimakse ei kehti järgmistele toodetele: Alpha Group Coaching, Alpha VIP mentorlus, Academy Group Coaching, Academy VIP mentorlus.

4. TEENUSE EEST TASUMINE

1. Sharpfit OÜ-le veebilehe www.sharpfit.ee kaudu tehtavaid makseid vahendab Stripe Inc, ESTO ning kohalike pankade makselingid.

2. Teenuseid on võimalik soetada tähtajalise ühekordse maksega lepinguga.

3. Valides tasumise viisina tähtajalise ühekordse maksega lepingu, sõlmib Kasutaja Sharpfit OÜ-ga tähtajalise lepingu, mille alusel tasub Kasutaja Teenuste eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi.

4. Teenusele kehtestatud hinnad on välja toodud veebilehel, kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. Teenuse osutaja jätab endale õiguse Teenuse hinda ilma ette teatamata muuta. Teenuse hinna muutumisel ei muutu lepingujärgne hind Kasutajale sõlmitud lepingu kestvuse vältel.

5. Kasutajale on tagatud tarbijakaitseseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus, mille kohaselt saab Kasutaja kogu ostusumma tagasi, kui teavitab lepingust taganemise soovist Sharpfit OÜ klienditeenindust 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ja selle järgse ostu sooritamisest (s.t ostusumma tasumisest) alates.

6. Kasutajal on õigus Teenuste kasutamise perioodi igal ajal pikemaks muuta, sõlmides talle sobiva uue lepingu. Kui varasem leping ei ole selleks ajaks kehtivust kaotanud, sõlmitakse uus leping alates varasemalt sõlmitud lepingu kehtivuse lõppemisest.

7. Tähtajalised lepingud lõppevad vastavalt lepingu tähtajale ega muutu tähtajatuks.

Koostööteenuste leping – Coaching contract

Leping

Koostööteenuste leping

Eesolev koostööteenuste leping (edaspidi “Leping”) sõlmitakse ja jõustub vormi täitmisel või muul moel tahteavalduste vahetamise teel ning Lepingu poolteks on teenuse saaja (edaspidi “Klient”) ja Sharpfit OÜ (edaspidi “Mentor”) , ühiselt edaspidi “Pooled”.

Teenuste kirjeldus

Mentor nõustub pakkuma Kliendile järgnevaid teenuseid:

  1. 1)  Treeningute õpet (seal hulgas treeningu strateegia koolitused, harjutuste õpetused, virtuaalsed töölehed);

  1. 2)  Tervisliku toitumise õpet (seal hulgas retseptid ja toitumise strateegia koolitused);

  1. 3)  Mõtteviisi treeninguid (seal hulgas mõtteviisi koolitused, meditatsioonid, hingamisharjutused).

Kootsimist (sealhulgas metrics tagasiside, vastused küsimustele teksti või heli sõnumina, virtuaalsed konverentskõned, ühistreeningud).

Teenuste täpsemad üksikasjad, sealhulgas kestus, sagedus ja vorming on välja toodud “Alpha coaching juhend” dokumendis (Lepingu lisad).

Tasud ja maksed

Klient nõustub tasuma Mentorile kokkulepitud tasud teenuste eest esitatud arvete alusel tähtaegselt ja viivitusintressiga 2% päevas.

Kehtivus

Käesolev Leping jõustub kokkuleppe saavutamise kuupäeval ja kehtib kuni Teenused on täidetud, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse varem vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele. Mõlemal Poolel on õigus Leping üles öelda kirjaliku teate teel, kui teine Pool oluliselt rikub käesoleva Lepingu sätteid.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

Mõlemad Pooled nõustuvad hoidma konfidentsiaalsena kogu coaching-suhte käigus jagatud teavet. Mentor ei avalda Kliendi isiklikku või privaatset teavet ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Klient annab nõusoleku kõigi Kliendi isikuandmete töötlemiseks tasuta ja tähtajatult osas, mille Klient teeb Mentorile teatavaks.

Vastutuse piirang

Mentori vastutus Lepingu või Teenuste osutamisega seotud nõude eest piirdub Kliendi poolt Mentorile tehtavate tasude maksmisega. Mentor ei vastuta kaudsete, kõrval- ega erikahjude eest.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevat Lepingut tõlgendatakse ja kohaldatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik käesoleva Lepingu alusel tekkivad vaidlused kuuluvad Eesti Vabariigi kohtute ainupädevusse ning enne kohtusse pöördumist tuleb püüda vaidlust lahendada kohtuvälise menetlejaga.

Muudatused ja nõusolekud

Käesolevat Lepingut võib muuta ainult poolte kokkuleppel.

Pooled teavitavad andmete muutustest teineteist aegsasti ja kannavad riisikot ning vastutavad andmete muudatuste teavituste eest.

Klient kinnitab, et on eesoleva Lepingu läbi rääkinud kogu ulatuses ning nõustub selle tingimustega.

Tasud ja maksed

Alpha Coachingu eest on võimalik tasuda kolmel eri moel:

  1. Kuues jaos, kuutasu 135€ (ettemaksuna arve alusel kuu kaupa 6 kuud järjest).

  1. Kolmes jaos, 250€ kord (tasudes arve alusel I, III ja V kuud alustades).

  1. Tasudes arve alusel ettemaksuna I kuu alguses täissumma 699€.

Alpha VIP Coaching (samad tingimused mis Alpha coaching puhul)

Alpha VIP Coachingu eest on võimalik tasuda kolmel eri moel:

  1. kuues jaos, kuutasu 270€ (ettemaksuna arve alusel kuu kaupa 6 kuud järjest).

  1. Kolmes jaos, 525€ kord (tasudes arve alusel I, III ja V kuud alustades).

3. Tasudes arve alusel ettemaksuna I kuu alguses täissumma 1499€.

Lepingu ülesütlemine, lõppemine ja tasaarvestus

Kliendil on õigus leping üles öelda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, selleks tuleb Kliendil Mentorit kirjalikult teavitada emailile info@sharpfit.ee. Lepingu ülesütlemisel tasub Mentor tagasi Kliendi poolt makstud osa jäägi tasaarvestusena, arvestades proportsionaalselt tarbitud teenuse osa tagasimakstavast osast maha. Alates 15. päevast toimuvad muudatused Lepingu suhtes ainult Lepingu tingimustel ilma teenuse ja maksete proportsionaalsust arvestamata.

Lisa 1

Alpha Coaching juhend

Alpha Coaching keskendub igal kuul eraldi teemale:

I kuu – treening,

II kuu – toitumine,

III kuu – mindset,

IV kuu – uni ja taastumine,

V kuu – alateadvus,

VI kuu – teadlik elu.

Faasid 1-5 ehk

Alpha 5RM

Alpha Train Science

Alpha Workouts

Alpha Fuel

Alpha Mind

Õpe tagatakse kliendile kasutades järgnevaid tööriistu/tarkvara: SharpFit mobiili – ja

veebirakendus, 5RM worksheet, Alpha metrics worksheet, Strong workout template

trenni rutiinid, WhatsApp siseringi chat, ühistrennid kokkusaamisega,

küsimused-vastused zoom videokõned.