1. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad kasutustingimused kohalduvad domeenilt www.sharpfit.ee, selle ülem- või alamdomeenidelt.

2. Teenuse osutajaks on Sharpfit OÜ (edaspidi ka Teenuse osutaja), registrikoodiga 14812204, asukohaga Mõisamaa tee 3, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa, 75201, Harjumaa, Eesti, e-posti aadressiga info@sharpfit.ee

3. Sharpfit on kaubamärk

4. Kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt on vajalik kirjalik luba.
Ilma kaubamärgi omaniku kirjaliku loata kaubamärgi kasutamine toob kaasa kahju hüvitamise nõude kaubamärgi omanikult.

2. TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

1. Teenuse kasutaja (edaspidi ka Kasutaja) on käesolevad kasutustingimused aktsepteerinud ja registreerides kinnitab, et:
1. on vähemalt 18-aastane;
2. tema tervislik seisund on pakutavate Teenuste jaoks sobiv;
3. teadvustab, et Teenuse osutaja ei vastuta Kasutaja tervisliku seisundi eest.

2. Teenuse osutaja soovitab Kasutajal enne Teenuse kasutamist konsulteerida arstiga (eriti olukorras, kui Kasutaja on rase, imetav ema või põeb mõnda kroonilist haigust) ning veenduda oma tervisliku seisundi sobivuses enne Teenuste kasutamist.

3. Teenuse osutaja ei kontrolli enne Teenuse osutamist ega Teenuse osutamise vältel Kasutaja tervislikku seisundit. Teenuse osutaja ei paku meditsiiniteenuseid ega anna Kasutaja tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid meditsiinilisi nõuandeid. Kasutajal lasub ainuvastutus tuvastada enda tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud treening ning teha sellele vastav otsus enda parema äranägemise järgi, kas tarbida või mitte tarbida Teenuseid.

4. Sharpfit OÜ pakub veebi (interneti) vahendusel soovituslikke personaalseid treeningu alaseid nõuandeid ja toitumissoovitusi.

5. Kasutaja teadvustab, et:
1. Teenuses toodud treeningu alane teave võib olla ebatäpne ja mittetäielik;
2. Kasutaja vastutab ise kindlaks tegemise eest, et treeningprogramm ei oleks temale vastunäidustatud ja ta tohib seda läbi viia.

6. Teenused on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale tasulise liitumise lõpptähtpäeva saabumist Teenustele ligipääs piiratakse. Teenuste kättesaadavusega seoses Kasutaja nõustub, et:
1. Teenuseid, www.sharpfit.ee ja selle ülem- ja alamdomeenidelt leitavaid veebilehekülgi pakutakse Kasutajatele antud ajahetkel olemasolevas funktsionaalsuses ja tehnilises olukorras ning vastavalt antud ajahetke kättesaadavusele;
2. Treeningsoovituste jagamine Teenuse osutaja poolt toimub Kasutaja loodud profiilis olevate andmete järgi, mille õigsuse ja kaasajastamise eest vastutab Kasutaja.

7. Kasutaja teeb tema treenimist puudutavad lõplikud otsustused ise, vastavalt oma parimale äranägemisele ning lähtudes oma tervislikust seisundist.

8. Teenuse osutaja vastutab Kasutaja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9. Olukorras, kui käesolevate kasutajatingimuste hulgas on säte, mis on muutunud kehtetuks või on seadusega vastuolus, siis ei mõjuta see ülejäänud sätete ega kasutustingimuste kui terviku kehtivust.

10. Kõik tekstid, andmed, treeningvideod, programmi sisu ja ülesehitus ning postitused www.sharpfit.ee veebileheküljel on Sharpfit OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega ning nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid Sharpfit OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

3. LEPINGUST TAGANEMINE

1. Kasutajal on õigus Sharpfit OÜ-ga sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul arvates vastava lepingu sõlmimisest, edastades selge ja üheselt arusaadava taganemise avalduse Sharpfit OÜ klienditeeninduse e-posti info@sharpfit.ee. Kasutaja ei pea lepingust taganemist põhjendama. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega on järgitud, kui Kasutaja saadab taganemise avalduse ära enne vastava tähtaja lõppu.

2. Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks kasutada Justiitsministri poolt kehtestatud taganemise avalduse tüüpvormi.

3. Teenuse eest tasutud tasu tagastatakse 30 päeva jooksul arvates raha tagasi garantii realiseerimise või taganemisavalduse kättesaamisest Teenuse osutaja poolt.
1. Raha tagastatakse sama maksevahendiga ja samale kontole, millelt tehti makse.
2. Kinkekaardi abil teostatud ostu puhul tagastatakse kinkekaardi ostjale tasutud summa rahas.
3. Raha tagasi garantii kehtib ainult ostudele, mis on teostatud www.sharpfit.ee veebilehekülje vahendusel.

4. Eeltoodud tingimustel lepingust taganemisõigus kehtib üksnes nendele ostudele, mis on tehtud sidevahendi kaudu.

4. TEENUSE EEST TASUMINE

1. Sharpfit OÜ-le veebilehe www.sharpfit.ee kaudu tehtavaid makseid vahendab Stripe Inc. ning kohalike pankade makselingid.

2. Teenuseid on võimalik soetada tähtajalise ühekordse maksega lepinguga.

3. Valides tasumise viisina tähtajalise ühekordse maksega lepingu, sõlmib Kasutaja Sharpfit OÜ-ga tähtajalise lepingu, mille alusel tasub Kasutaja Teenuste eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi.

4. Teenusele kehtestatud hinnad on välja toodud veebilehel, kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. Teenuse osutaja jätab endale õiguse Teenuse hinda ilma ette teatamata muuta. Teenuse hinna muutumisel ei muutu lepingujärgne hind Kasutajale sõlmitud lepingu kestvuse vältel.

5. Kasutajale on tagatud tarbijakaitseseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus, mille kohaselt saab Kasutaja kogu ostusumma tagasi, kui teavitab lepingust taganemise soovist Sharpfit OÜ klienditeenindust 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ja selle järgse ostu sooritamisest (s.t ostusumma tasumisest) alates.

6. Kasutajal on õigus Teenuste kasutamise perioodi igal ajal pikemaks muuta, sõlmides talle sobiva uue lepingu. Kui varasem leping ei ole selleks ajaks kehtivust kaotanud, sõlmitakse uus leping alates varasemalt sõlmitud lepingu kehtivuse lõppemisest.

7. Tähtajalised lepingud lõppevad vastavalt lepingu tähtajale ega muutu tähtajatuks.