1. Müüjaks on Sharpfit OÜ (edaspidi ka Müüja), registrikoodiga 14812204, asukohaga Mõisamaa tee 3, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa, 75201, Harjumaa, Eesti, e-posti aadressiga alpha@alphaelite.me, veebilehe domeenidega www.alphaelite.me ja www.sharpfit.ee ning nende ülem- või alamdomeenidega.
 2.  Alpha Eliit on kaubamärk.
 3. Kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt on vajalik kirjalik luba.
  Ilma kaubamärgi omaniku kirjaliku loata kaubamärgi kasutamine toob kaasa kahju hüvitamise nõude kaubamärgi omanikult.
 4. Ostja on käesolevad müügitingimused aktsepteerinud ja ostes kinnitab, et
  1. On vähemalt 18-aastane;
  2. Tema tervislik seisund on regulaarselt kontrollitud professionaali poolt;
  3. Ta teadvustab, et müüja ei vastuta Ostja tervisliku seisundi eest.
 5. Müüja soovitab Ostjal enne ostu sooritamist konsulteerida arstiga (eriti olukorras, kui Ostja põeb mõnda kroonilist haigust) ning veenduda oma tervisliku seisundi sobivuses enne toote kasutamist.
 6.  Müüja ei kontrolli enne toote müümist Ostja tervislikku seisundit. Müüja ei paku meditsiiniteenuseid ega anna Ostjale tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid meditsiinilisi nõuandeid. Ostja vastutab enese treeningu ning toitumise eest.
 7. Müüja pakub soovituslikke personaalseid treeningu alaseid nõuandeid, toitumissoovitusi, mõtteviisi treenimise nõuandeid, mehelikkuse arendamise nõuandeid, une kvaliteedi parandamise soovitusi, teadlikkuse tõstmise nõuandeid digitaalse sisu näol.
 8. Ostja on nõus ja teadvustab, et:
  1. Müüja poolt pakutud teave ja soovitused võivad olla ebatäpsed ja mittetäielikud;
  2. Ostja vastutab täielikult enda heaolu ja tervise eest seoses tootega.
  3. Annab selgesõnalise ja tagasivõetamatu kinnituse taganemisõiguse kaotamise kohta;
 9. Toode on Ostjale kättesaadav 6 (kuus) kuud pärast makse edastamist või järelmaksu lepingu sõlmimist. Toote kättesaadavuse lõpptähtpäeva saabumisel tootele ligipääs piiratakse. Toode edastatakse Ostjale digitaalsel kujul ja/või interneti vahendusel. Tootes sisalduvat infot ja andmeid on Ostjal õigus kasutada alles pärast Toote eest tasumist. 
 10. Toote kättesaadavusega seoses Ostja nõustub, et:
  1. Müüja poolt loodud  www.alphaelite.me www.sharpfit.ee,, ja nende ülem- ja alamdomeenidelt leitavaid veebilehekülgi ning Alpha Elite mobiilirakenduse mooduleid pakutakse Ostjatele antud ajahetkel olemasolevas funktsionaalsuses ja tehnilises olukorras ning vastavalt antud ajahetke kättesaadavusele;
  2. Soovituste jagamine Müüja poolt toimub Ostja loodud profiilis olevate andmete järgi, mille õigsuse ja kaasajastamise eest vastutab Ostja.
  3. Toode on digitaalne teenus ja tootes sisalduv info sisaldab digitaalset sisu, mis on autoriõigustega kaitstud.
 11. Müüja vastutab Ostja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 12. Olukorras, kui käesolevate Müügitingimuste hulgas on säte, mis on muutunud kehtetuks või on seadusega vastuolus, siis ei mõjuta see ülejäänud sätete ega Müügitingimuste kui terviku kehtivust.
 13. Kõik tekstid, andmed, videod, programmi sisu ja ülesehitus ning postitused www.alphaelite.me,  www.sharpfit.ee, veebilehekülgedel, Alpha Elite mobiilirakenduses on Sharpfit OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega ning nende tsiteerimine, nendele viitamine või muul viisil avaldamine on lubatud vaid Sharpfit OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
 1. Lepingu kehtivus ja lõppemine
  1. Käesolev Leping jõustub kokkuleppe saavutamise kuupäeval, milleks on ostu sooritamine makse edastamisega või järelmaksu lepingu sõlmimisega (edaspidi Makse) ja kehtib kuni Toote kättesaadavuse lõpptähtpäeva saabumiseni, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse varem vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele. Mõlemal Poolel on õigus Leping üles öelda kirjaliku teate teel, kui teine Pool oluliselt rikub käesoleva Lepingu sätteid.
  2. Taganemisõigust ei kohaldata VÕS § 53 lõige 4 punkt 71 järgi, kõnealuse müüdava digitaalse sisu edastamisel Ostja poolt edastatud andmetel, sest seda ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamine algab Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Ostja annab eesolevaga nõusoleku ja kinnitab asjaolu, et ta kaotab oma taganemisõiguse, Makse tegemisega annab Ostja selgesõnalise nõusoleku ja Makse on kinnituseks digitaalse sisu edastamise alustamiseks.
 2. Toote eest tasumine
  1. Sharpfit OÜ-le tehtavaid makseid vahendavad Stripe Inc, ESTO ning kohalike pankade makselingid.
  2. Toodet on võimalik soetada tähtajalise ühekordse makse lepinguga, on võimalik soetada tähtajalise osade kaupa sooritatud makse lepinguga või on võimalik soetada tähtajalise järelmaksu lepinguga.
  3.  Valides tasumise viisina tähtajalise ühekordse maksega lepingu, sõlmib Ostja Sharpfit OÜ-ga tähtajalise lepingu, mille alusel tasub Ostja toote eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi.
  4. Müüja kehtestatud hinnad on välja toodud pakkumises või Alpha Ekspert konsultatsioonis, kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. Müüja jätab endale õiguse Toote hinda ilma ette teatamata muuta. Toote hinna muutumisel ei muutu lepingujärgne hind Ostjale sõlmitud lepingu kestvuse vältel ilma Ostja nõusolekuta. 
  5. Ostjal on õigus toote kasutamise perioodi pikendada. Kui varasem leping ei ole selleks ajaks kehtivust kaotanud, loetakse uue lepingu jõustumise kuupäevaks uue Toote eest Makse sooritamine. 
  6. Tähtajalised lepingud lõppevad vastavalt lepingu tähtajale ega muutu tähtajatuks.
  7.  Ostja nõustub tasuma Müüjale kokkulepitud tasud toote eest esitatud arvete alusel tähtaegselt ja viivitusintressiga 2% päevas.
 3. Toote ehk lepingu eseme kirjeldus
  1. Müüja nõustub pakkuma Ostjale järgnevat :
   1. Treeningute õpet (seal hulgas eel-lindistatud treeningu strateegia koolitused, harjutuste õpetused, virtuaalsed töölehed);
   2. Tervisliku toitumise õpet (seal hulgas retseptid ja eel-lindistatud toitumise strateegia koolitused);
   3. Mõtteviisi treeninguid (seal hulgas mõtteviisi eel-lindistatud koolitused, meditatsioonid, hingamisharjutused);
   4.  Une parandamise nõuandeid (seal hulgas une strateegia eel-lindistatud koolitused, taastumise õpetused, väljakutsed);
   5. Mehelikkuse aktiveerimise juhiseid (seal hulgas eesmärgistatud elu eel-lindistatud koolitused, distsipliini õpetused);
   6. Teadliku elu nõuandeid (seal hulgas piiravate uskumuste kustutamise eel-lindistatud õpetused, teadliku elu loomise eel-lindistatud õpetused);
   7. Ligipääsu siseringile (Skool veebikeskkonna community, WhatsApp chat, ühistreeningud, grupi Q&A’d);
   8. Toote täpsemad üksikasjad, sealhulgas kestus, sagedus ja vorming on välja toodud “Alpha juhend” dokumendis (Lepingu lisad).
   9. Õpe käesoleva kokkuleppe mõistes on erinevate tegevuste digitaalsed juhendid, millele ligipääs saab võimalikuks pärast käesoleva lepingu sõlmimist. Õpet võib Müüja vajaduse korral täiendada lisades õppele erinevaid soovitusi, mis tulenevad iga Ostja isiklikust arengust ja soovidest.
 4. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse
  1. Mõlemad Pooled nõustuvad hoidma konfidentsiaalsena kogu jagatud teavet. Müüja ei avalda Ostja isiklikku või privaatset teavet ilma Ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Ostja annab nõusoleku kõigi Ostja isikuandmete töötlemiseks tasuta ja tähtajatult osas, mille Ostja teeb Müüjale teatavaks.
  2. Ostja nõustub hoidma konfidentsiaalsena Müüja ja Ostja vahelist kokkulepet ja selle tingimusi ning mitte jagama seda kolmandate osapooltega. Mitte levitama seda sotsiaalmeedias või muul moel. Ostja mõistab, et tehes seda, rikub ta oluliselt antud lepingu tingimusi. 
 5. Vastutuse piirang
  1.  Müüja vastutus Lepingu ja/või Tootega seotud nõuete eest piirdub Ostja poolt Müüjale tasutuga. Müüja ei vastuta kaudsete, kõrval- ega erikahjude eest.
 6. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus
  1. Pooled kinnitavad, et käesoleva lepingu puhul kohaldatakse VÕS § 53 lg 4 alapunktides sätestatud tingimusi, mille kohaselt puudub ostjal lepingust taganemise õigus. Käesolevat Lepingut tõlgendatakse ja kohaldatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik käesoleva Lepingu alusel tekkivad vaidlused kuuluvad Eesti Vabariigi kohtute ainupädevusse ning enne kohtusse pöördumist tuleb püüda vaidlust lahendada kohtuvälise menetlejaga.
 7. Muudatused ja nõusolekud
  1.  Eesolevat Lepingut võib muuta ainult poolte kokkuleppel.
  2. Pooled teavitavad andmete muutustest teineteist aegsasti ja kannavad riisikot ning vastutavad andmete muudatuste teavituste eest.
  3. Ostja kinnitab, et on eesoleva Lepingu läbi rääkinud või lugenud kogu ulatuses ning nõustub kõigi tingimustega.
  4. Ostja saab teavitada Müüjat emailile hendrik@alphaelite.me

Alpha juhend – Lisa 1


 1. Kirjeldus
  1. Alpha Eliit keskendub igal kuul eraldi teemale:
   1. I kuu – treening 
   2. II kuu – toitumine
   3. III kuu – mindset
   4. IV kuu – uni ja taastumine
   5. V kuu – teadlik elu
   6. VI kuu – mehelikkus
  2. Moodulid:
   1. Vundament
   2. 5RM
   3. Alpha Treening Meetod,
   4. Toitumise KOOD
   5. Järjepidev Meele Treening
   6. Hommikurutiin
   7. Alpha Teadlikkus
   8. Mehelikkus 
  3. Õpe tagatakse kliendile kasutades järgnevaid tööriistu/tarkvara:
   1. Alpha Elite mobiili – ja veebirakendus
   2. 5RM worksheet
   3. Alpha metrics worksheet
   4. Strong workout templates trenni rutiinid
   5. Siseringi chat